Ordonanța Militară 7 – textul complet

Ministrul afacerilor interne emite următoarea Ordonantă militară

Capitolul I

Instituirea măsurii de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița

Art.l. Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare In orașul Țăndărei, județul Ialomița.

Art. 2. In localitatea carantinatžl p I•cvazłI t h la art. I este pcrnł isa intrarea, r spcctiv ieșirea pentru•

transportul de nłarlă, indi ferent de natura acestuia, a lilatcľliloł• prinł surselor necesare desfășurării activitaților ccononłicc în localitatea carantinata, precunł și a aprovizionării populațici•
persoanele carc nu locuiesc zona carantłnată, dar carc desfășoară activități ccononłicc sau în clonłeniul apărării, ordinii publice, securitații naționale, sanitar situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alilllcntațici publice, al i III cntării cu apă, conł unłcați i lor și transporturi lor
Art. 3. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Conłunicațiilor, prccunł și operatorii ccononłici din clonłeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/ abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul calžltorilor în localitatea carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile art. 2.

Art. 4. In localitatea carantinată potrivit art. l , se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin ordonanțclc nnilitare enłisc în perioada stării de urgență.

Art. 5. Se împuternicește Centrul Judetean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la art. 2, cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Art. 6. (l) Organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a intrării, respectiv a ieșirii persoanelor în/din localitatea carantinată.

Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștință obligațiile ce le revin persoanelor, referitoare la deplasarea și accesul în din localitatea carantinată.
Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.
Art. 7. Consiliul Județean Ialomița, primarul și consiliul local al orașului Țăndărei vor lua măsuri de a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art. 8. — Este strict interzisă intrarea/iesirea în/din orașul Țăndărei, judetul Ialomița, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Capitolul 1 1

Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVII)-19

Art.9. ( I ) Sc suspendă toate zborurile clcctuatc de operatori econonł ICI acricnł spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statclc Unite alc Anłcricii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul ! ărilor de Jos, eł•urcia și Iran și din aceste țări către Romania, pentru toate aeroporturile din Ronłania, pentru o perioadă de 14 zile.

Măsura sc aplică începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23.00, ora Ronłanici.
Sc prelungește nłăsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020.
Măsurile prevăzute la alin.(l) și (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, unłanitare sau carc asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice neconłerciale.
Art. 10. (l ) Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din Ronłânia către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație.

(2) Prevederile alin.(l) nu se aplică lucrătorilor care-și desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale.

Art. 11. Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servłcil regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență.

Art. 12. La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția asigurării de către angaj ator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID19.

Art. 13. — Prevederile art.12 se aplică în mod corespunzător conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul desfășurării profesiei din Romania într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene îl) stat de rezidență al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea s autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale sa

Aceștia trcbuic sa prezinte, la intrarea în Ronłânia, o adeverință de salariat, asunłatăl de angajator.

Art. 14. ( l ) Conducătorii autovehiculelor de transport nłarfa cu capacitatea nł•axinła autorizată nłai marc de 2 4 tone, cal c tranzitcaza teritoriul Romanici, nu sunt obligați sa conłplctczc, la intrarea pc teritoriul Ronłaniei, declarația epidemiologica, dacă respectă urmatoarclc condiții minimale:

uti lizcaza doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capctclc acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisa abaterea de la acestea;
tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.
In cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin.(l), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.
La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
Art. 15. Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar.

Art. 16. (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere, spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. (1) Personalul Gărzilor Forestiere teritoriale și județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile publice, împreună cu personalul

Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea rării activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.

(2) Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcțic cle personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control de pază pe linie silvică.

Capitolul III

Dispoziții finale

Art. 18. (l) Sunt abilitate să asigure aplicarea Șl respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru nłasurilc prevăzute la art. 2 și 8; b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru masuri Ic prevăzute la art. 3 și 9;

Poliția de Frontieră Română, pentru măsurile prevăzute la art.l I și 13;
Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Jandarmeria Română, pol iția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publ icc locale, pentru măsura prevăzută la art. 12;
Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru măsura prevăzută la art. 14;
Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.2, 3, 8, 9 și I I 14 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (l) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. I/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 19. Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 20. (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Comentează